2014 Medisch specialisten delen resultaten behandelingen

Medisch specialisten delen resultaten behandelingen

Beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de DICA-kwaliteitsregistraties van darmkanker (DSCA) en borstkanker (NBCA), de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Borstkankervereniging Nederland (BVN), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Zorgverzekeraars Nederland (namens de zorgverzekeraars) boden vandaag officieel hun kwaliteitsindicatoren aan aan het Zorginstituut Nederland. Aan de hand van deze indicatoren wordt de kwaliteit van de behandeling van patiënten met darmkanker en borstkanker inzichtelijk gemaakt. Arnold Moerkamp van het Zorginstituut nam de sets in ontvangst. Medisch specialisten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, hebben de sets gezamenlijk vastgesteld.

Transparantie
De overheid werkt aan het transparanter maken van de zorg. Uit rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Gezondheidsraad blijkt dat het verplicht opleggen van indicatoren niet het gewenste resultaat oplevert. Arnold Moerkamp, voorzitter Zorginstituut Nederland: ”Wanneer de ontwikkeling vanuit de veldpartijen zelf komt, is de kans op succes groot. Daarom ondersteunen we dit initiatief van harte en zijn we blij dat medisch specialisten, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties overeenstemming hebben bereikt over het inzichtelijk maken van uitkomsten van behandeling van patiënten met darmkanker en borstkanker. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en het verlagen van de kosten”. Deze sets vervangen de voormalige Zichtbare Zorg sets. Ze zijn gebaseerd op de huidige SONCOS-normen en gegevens uit de DICA-registraties voor darmkanker en borstkanker (DSCA en NBCA).

Verbetering en kostenbesparing
Voor alle partijen die betrokken zijn bij de het vaststellen van de indicatorensets is dit een belangrijke stap. Voor medisch specialisten en ziekenhuizen wordt duidelijk waar de zorg verbeterd kan worden. Zorgverzekeraars kunnen de informatie gebruiken om zorg niet alleen op volume of de laagste prijs in te kopen, maar ook op kwaliteit. Deze informatie kunnen ze met hun verzekerden delen. Patiëntenorganisaties kunnen de resultaten gebruiken om patiënten te informeren over wat zij mogen verwachten van de zorg en welke ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor goede zorg. BVN verwerkt de gegevens bijvoorbeeld in de Monitor Borstkankerzorg, de Levenmetkanker-beweging (voorheen NFK) in de Patiëntenwijzer Darmkanker.

Meer transparantie via DICA-registraties
In de loop van dit jaar wordt bekeken of er meer sets ontwikkeld kunnen worden die de voormalige Zichtbare Zorg sets kunnen vervangen. Het getrapte model dat DICA gebruikt om gegevens transparant te maken, wordt hiervoor gebruikt. In het eerste registratiejaar gaat het om deelname, het tweede en derde jaar om proces- en structuurindicatoren en pas daarna om echte uitkomstindicatoren.

mojoimagealt-2169-alt